Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: header of a text and a part of the arm, a collaboration among others/Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: huvudpunkt av en text och en del av armen - ett samarbete bland annat, 2014, Index - The Swedish Contemporary Art Foundation in Stockholm. Curated by Nathalie Åhbeck.

Vi tillgängliggör ett pågående arbete.
We make available an ongoing work.
Our interaction is part of the work.
Vår interaktion är en del av verket.
Det är intressant att inte skilja de olika tiderna åt
It’s interesting to not separate these times
(då vi är i rummet eller inte).
(when we’re in the room or not).
Någon kommer in och får ta del av vad som äger rum.
Someone enters and may take part of what is taking place.
Kapitel: en period av tid som är väldigt olik perioden av tid innan.
Chapter: a period of time that is very different from the period of time before it.
Att det är öppet och arbete pågar, galleriet öppet.
That it is open and work is in progress, the gallery is open.
- Vad betyder att saker är o/åtkomliga (för vem/vad),
- What does it mean that things are in/accessible (for whom/what),

Synliggöra de porösa kontaktytor som det singulära använder.
Make visible the porous contact surfaces that the singular uses.

Hur “lika villkor” kan användas som en flexibel arbetsmetod.
How “equal terms” can be used as a flexible practice.
Hur använder sig språket av sammanhangen
How does language use the contexts

Materialiseringar/materializations: overheadapparater, transparent film, A4 papper, bokstäver/letters, språkljud/language sounds, dagsljus/daylight, glasskivor/sheets of glass och speglar/mirrors samt videoprojektor(er) + (rökmaskin)/(smokemachine), svett/sweat, vågbrus/sound of waves, andetag/breath, tidsrytmer/rythms of time

Vad gör en Stor Bokstav?
What does a Character do?
What does a Capital do?
Vad gör ett Kapital?
och att ingenting sker utan det andra,
and that nothing takes place without the other,

Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: header of a text and a part of the armwas a joint exhibition by artists Malin Arnell, Fia Backström and Imri Sandström. The artists’ shared desire to understand what is most elemental, and therefore often taken for granted, and the political dynamics that determine the possibilities for participation, forms the starting point for the collaboration. In an attempt to not distinguish between the negotiation, production, and presentation of the work, the gallery is open to the public while the work is in progress.

Accompanying programme

Förtätning/Densification #1: Saturday, 1 November, 7 pm
En förtätning av
A densification of
Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: huvudpunkt av en text och en del av armen
Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: header of a text and a part of the arm
med
with
Fia Backström, Malin Arnell, Imri Sandström
och andra tyngder
and other matterings

Förtätning/Densification #2: Sunday, 16 November, 2 pm - 5 pm
Presented as part of Creative Time Summit, Stockholm
En förtätning av
A densification of
Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: huvudpunkt av en text och en del av armen
Kapitel, Kaput, Kapital, Kapitulera, Capitulum: header of a text and a part of the arm
med
with
med
with
tillkännages senare
TBA

Tack för att ni läste:
Thank you for reading:
Marius Dybwad Brandrud, Lisa Hjertén, Janna Holmstedt, Mattin, Anna Pettersson, Emily Roysdon, Bella Rune, Axel Wieder, Carl Åkerlund